-20%

యేసు క్రీస్తు జీవిత చరిత్ర నాలుగు సువార్తల పొందిక - The biography of Jesus Christ is a compilation of the four gospels

: In stock

Rs. 120.00 Rs. 150.00

గ్రంథ పరిచయం: నాలుగు సువార్తలలోనున్న యేసుక్రీస్తు జీవిత విశేషాలు ఐక్యపరచబడి ఒక చరిత్రగా వ్రాయబడిన గ్రంధము.

Synopsis:  The Harmony of the Gospels offers a comparative study of Matthew, Mark, Luke and John’s Gospel. Categorized by subjects, this study resource allows quick, side-by-side viewing of what each apostle recorded in each of the four Gospels.

Product description:

 • Paperback
 • length: 22cm, width: 14cm, spine: 1.5cm
 • 294 pages

            QUESTIONS & ANSWERS

            Have a Question?

            Be the first to ask a question about this.

            Ask a Question

            Customer Reviews

            Be the first to write a review
            0%
            (0)
            0%
            (0)
            0%
            (0)
            0%
            (0)
            0%
            (0)

            యేసు క్రీస్తు జీవిత చరిత్ర నాలుగు సువార్తల పొందిక - The biography of Jesus Christ is a compilation of the four gospels

            Rs. 120.00 Rs. 150.00